Poslanie Združenia ZVEES:

Združiť slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súčasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Cieľ Združenia ZVEES:

Podporiť export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároveň vytvoriť organizáciu, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa výroby ekologickej energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Ekologická energia

  • je pojem, ktorý charakterizuje pohyb hmoty v abiotických faktoroch životného prostredia zameraný na jej čerpanie pri súbežnom zabezpečení jej ochrany a obnovy.

Energia

  • je vo fyzike schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu. Je to miera všetkých foriem pohybu hmoty.

Ekológia

  • je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím.

Abiotické faktory

  • sú zložky neživej prírody, ktoré vytvárajú podmienky pre existenciu života.

Abiotické faktory životného prostredia

  • Vzduch
  • Voda
  • Pôda
  • Teplo
  • Svetlo