Poslanie Združenia ZVEES:

Združiť slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súčasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Cieľ Združenia ZVEES:

Podporiť export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároveň vytvoriť organizáciu, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe legislatívy ...

Členstvo v Združení:

 • je dobrovoľné
 • členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, verejné inštitúcie a iné subjekty, ktoré vyplnia prihlášku
 • členský príspevok a jeho výška je dobrovoľným činom člena
 • predpokladom na prijatie do Združenia a následné členstvo v ňom je bezúhonnosť a dobrá povesť

Forma členstva:

 • Členovia, ktorí založili Združenie
  Táto forma členstva je pre tých, ktorí založili Združenie.
 • Riadni členovia
  Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby.
 • Čestní členovia
  Osoby, ktorým bolo udelené členstvo v Združení pre zásluhy na plnení cieľov Združenia. Čestní členovia nemajú právo hlasovať.

Nadobudnutie členstva:

 • Členstvo v Združení je podmienené zaslaním prihlášky a jej potvrdením prezidentom alebo viceprezidentom Združenia.

Práva vyplývajúce z členstva

 • Voľby
  Každý člen Združenia s výnimkou člena bez hlasovacieho práva je oprávnený voliť a má právo zúčastňovať sa osobne a prostredníctvom svojich zástupcov zasadaní Valného zhromaždenia. Každý člen Združenia disponuje jedným hlasom.
 • Zástupcovia členov
  Všetky právnické osoby, ktoré požiadajú o členstvo v Združení, musia v žiadosti uviesť mená a adresy svojich zástupcov. Zástupcovia nemusia byť občanmi Slovenskej republiky. Všetky zmeny, ku ktorým príde v súvislosti so zástupcami členov musia byť písomne oznámené Združeniu.
  Zastupovanie
  Každý člen alebo zástupca člena, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia má právo hlasovať prostredníctvom zaslania písomného rozhodnutia vo veci alebo ad hoc splnomocniť osobu, ktorá bude v jeho mene a na základe jeho pokynov hlasovať. Takéto rozhodnutie a ad hoc splnomocnenie musí byť zaslané sekretariátu Združenia v lehote 24 hodín pred začatím hlasovania, inak splnomocnenej osobe nebude umožnené hlasovať.

Povinnosti vyplývajúce z členstva

 • Ochrana záujmov Združenia. Každý člen je povinný chrániť záujmy Združenia a dodržiavať jeho Stanovy.
 • Členovia môžu prezentovať prácu Združenia na verejnosti len s písomným súhlasom prezidenta alebo viceprezidenta.

Ukončenie členstva v Združení

 • Členstvo fyzických osôb zaniká ich smrťou a členstvo právnických osôb zaniká ich legálnym zánikom. Členstvo môže skončiť vyhlásením a vystúpením zo Združenia a vylúčením zo Združenia.
 • Písomné vyhlásenie o vystúpení musí byť doporučene zaslané Prezidentovi. Dobrovoľne zaplatené príspevky sa nevracajú členovi, ktorý vystúpil zo Združenia.
 • Prezident môže vylúčiť zo Združenia člena, ktorý hrubým spôsobom porušil poslanie a ciele Združenia alebo vystupuje v mene Združenia bez písomného súhlasu prezidenta alebo viceprezidenta. . Vylúčenie nadobúda účinnosť dňom prijatia rozhodnutia o vylúčení.

Stiahnutie prihlášky

Zoznam členov:

 • Imao, s.r.o.
 • Osmont, s.r.o.
 • Logitex, s.r.o.
 • Solarvolt, s.r.o.
 • Robdata, s.r.o.
 • CalteC Company, s.r.o.
 • LK Construct
 • SV Corp, s.r.o.
 • František Hulák
 • Imrich Vajdík
 • Pavol Vývlek
 • Juraj Chupáč - SOLARDOM
 • SPEL ENERGY, s.r.o.
 • Dolox, s.r.o.
 • Energy Pro, s.r.o.
 • CalteC Company, s.r.o.
 • DOMBYTCENTRUM
 • Ing. Michal Sahul
 • NáradiePJ, s.r.o.
 • Tomáš Čiernik
 • INFONET CENTRUM, s.r.o.
 • TATRAtherm
 • GoldenSUN SLOVAKIA, s.r.o.
 • Miroslav Poliak - MIPOL
 • Jaroslav Chroma
 • TRIANGEL, s.r.o.
 • Tomáš Petrovič
 • MABA Invest, s.r.o.
 • František Kalinovský
 • MITRO, s.r.o.
 • Mário Bureš
 • EU-POWER, s.r.o.
 • Slovak Global Trade Company, s.r.o.
 • ATON ENERGY
 • ViaSun, s.r.o.
 • SG SLOVENSKO, s.r.o.
 • MAGAS, s.r.o.
 • MARTEL VM, s.r.o.
 • JOZEF BOHUS HYDRO-B
 • EZOS - Vladimír Krajčík
 • SIMILU, s.r.o.
 • K-ačko solar, s.r.o.
 • Juraj Bakoš ml.
 • EPITREND, s.r.o.
 • AL-EN, s.r.o.
 • EFFEKT, s.r.o.
 • EKOSOLUTION, s.r.o.
 • RACIOHOUSE, s.r.o.
 • GM-J, spol. s.r.o.
 • RAUL International, s.r.o.
 • INTERGEO, a.s.
 • GEMER-THERM, s.r.o.
 • Pixal, s.r.o.
 • DIOS, s.r.o.
 • NOVOTERM
 • GaS-FéR, s.r.o.
 • JM carpentry, s.r.o.
 • SolarX.sk, s.r.o.
 • Rudolf Pűšpőky RDeco
 • M&A Servis, s.r.o.
 • 3 Energy, s.r.o.
 • NETsystems, a.s.
 • STROJSMALT, s.r.o.
 • Power Mont LTR, s.r.o.
 • Ing. Viliam Dráb
 • Gascentrum, s.r.o.
 • BP EcoTrading, s.r.o.